ITV logo by Rudd Studio

ITV logo creation, by Rudd Studio